L'Energia a Andorra

EnergiaAnd

L’energia caracteritza la capacitat de produir accions, per exemple engendrar moviment, modificar la temperatura d’un cos o transformar la matèria. L’energia prové de diverses fonts disponibles a la natura: la fusta, el carbó, el petroli, el gas, el vent, el sol, l’aigua, la calor interna de la terra, el urani. Pot prendre diferents formes: calor, energia muscular, energia mecànica, química, energia elèctrica, per exemple; les seves formes múltiples es poden transformar una en l’altra.

El creixement econòmic implica tenir la capacitat de produir cada any més béns, productes, mercaderies i serveis, assegurant una sortida a aquesta producció aportant aquests productes i serveis al major nombre de persones.

Aquest seria el principi de la societat de consum en la que vivim, que necessita disposar de l’energia per fer funcionar el sistema: produir, assegurar el transport i la distribució dels productes, de les mercaderies i dels serveis consumeix energia. El petroli és la forma d’energia que ha permès el ràpid desenvolupament econòmic, sent líquid, fàcil de transportar, molt energètic i fins fa poc relativament econòmic.

Creixement i consum d’energia estan doncs íntimament lligats. Com més creixem, més energia consumim; però les matèries primeres que utilitzem per produir les grans quantitats d’energia que necessitem no són inesgotables.

La gestió dels recursos energètics és doncs fonamental i el repte dels propers anys, davant l’esgotament de les energies fòssils, suposa, entre altres:

  • Actuar sobre la demanda, intentant racionalitzar el consum d’energia, potenciant així l’eficiència energètica. És la via recomanada per Europa, la del domini del consum d’energia i del protocol de Kyoto.
  • Desenvolupar energies alternatives i concretament energies renovables com la solar, l’eòlica, la geotèrmia o la biomassa, que permetran reduir el consum en energies fòssils i retardar el seu esgotament, disminuir la dependència energètica exterior per la via de la diversificació, reduint també les emissions de CO2 que contribueixen a l’escalfament del planeta.

El repte per a tots nosaltres no és tant, la tria del tipus d’energia, com el de la gestió eficient del consum, preparant-se a canvis en la nostra forma de viure, en el sentit d’un major estalvi de l’energia que consumim directament (desplaçaments motoritzats, calefacció, electricitat, …) o indirectament (aigua potable, productes de consum corrents, transports internacionals per carretera, ...).

 

ban energia 3 100x355px